Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. De Resetplek: de professional welke onder de naam van De Resetplek opereert.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Resetplek een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die De Resetplek voor de opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: diensten op het gebied van onderzoek, trainingen en workshops.

1.5. Derden: in voorkomende gevallen kan De Resetplek haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. De Resetplek kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.6. Overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en De Resetplek.

1.7. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van opdrachtgever.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10 Website: https://deresetplek.nl

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Resetplek gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met De Resetplek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met De Resetplek of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van De Resetplek en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door De Resetplek zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De Resetplek behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

2.6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN OPDRACHTEN

3.1. Offertes van De Resetplek zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft De Resetplek het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Resetplek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door De Resetplek, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.6. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door De Resetplek uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan De Resetplek, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door De Resetplek een aanvang is gemaakt.

3.7. In de offerte van De Resetplek staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door De Resetplek voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

3.8. Alle door De Resetplek gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. De Resetplek behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10 De Resetplek is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal De Resetplek de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DE RESETPLEK

5.1. De Resetplek zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Iedere overeenkomst tussen De Resetplek en de opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. De Resetplek kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

5.2. De Resetplek spant zich in om de gegevens die De Resetplek voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de opdrachtgever over de geleverde diensten dient De Resetplek met opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. De Resetplek heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1. De opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De opdrachtgever dient De Resetplek te voorzien van alle juiste gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht De Resetplek onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar De Resetplek om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Resetplek zijn verstrekt, heeft De Resetplek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4. Bij klachten over de door De Resetplek geleverde diensten en/of producten dient de opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan De Resetplek binnen 8 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De opdrachtgever vrijwaart De Resetplek één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.5. De opdrachtgever kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen schriftelijk zonder opgaaf van redenen ontbinden. De Resetplek mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de opdrachtgever niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.6. De in artikel 6.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever de dienst heeft afgenomen.

6.7. Als de opdrachtgever gebruikmaakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.8. De opdrachtgever is niet gerechtigd een naamsvermelding op geleverde producten/diensten te verwijderen, behoudens die gevallen waarin De Resetplek uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

6.9. Producten en diensten welke door De Resetplek worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

6.10 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met De Resetplek overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan De Resetplek verschuldigd.

6.11. Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van De Resetplek. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.12. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die De Resetplek nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als De Resetplek daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan De Resetplek op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

6.13. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Resetplek.

 

ARTIKEL 7. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

7.1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

7.2. Het honorarium van De Resetplek en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door De Resetplek steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van De Resetplek kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

7.3. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

7.4. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht eenzijdig door De Resetplek worden opgeschort, dit zonder dat De Resetplek dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld. Alle in verband daarmee door De Resetplek te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

7.5. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is De Resetplek gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

 

ARTIKEL 8. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

8.1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

8.2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 9. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

9.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekendgemaakt te worden.

9.2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft De Resetplek desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

9.3. De Resetplek mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De Resetplek houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De Resetplek en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens De Resetplek geleverde zaken en/of diensten.

10.2. Daarnaast is De Resetplek nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op De Resetplek rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 5).

 

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, en strategieën alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij De Resetplek tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2. De door De Resetplek geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van De Resetplek en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van De Resetplek.

11.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door De Resetplek ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van De Resetplek, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

11.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 6.8, artikel 11.2 en artikel 11.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

11.6. Bij inbreuk heeft De Resetplek recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

12.1. De Resetplek is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. De Resetplek houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 13. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

13.1. De Resetplek is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

13.2. Indien De Resetplek bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan De Resetplek derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie De Resetplek een overeenkomst is aangegaan.

13.3. Naast het bepaalde in lid 13.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

13.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van De Resetplek onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van De Resetplek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij De Resetplek, wanprestatie door leveranciers van De Resetplek waardoor De Resetplek haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van De Resetplek of diens leveranciers.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN

14.1. De Resetplek behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan De Resetplek.

14.2. Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.

14.3. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

15.1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

De Resetplek – Zeumerseweg 31 – 3781 PB Voorthuizen – KvK 68214294